Chi tiết tin - Giới thiệu - Sở Ngoại Vụ

Cơ cấu tổ chức

Ban Giám đốc

Giám đốc: Nguyễn Triều Thương
- Điện thoại: (0233) 3554696
- Di động: 0942 121 909
- Email: nguyentrieuthuong@quangtri.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Khánh Phôi
- Điện thoại: (0233) 3555977
- Di động: 0914 118 479
- Email: trankhanhphoi@quangtri.gov.vn, tkphoi1412@gmail.com

Văn phòng sở

Chánh Văn phòng: Lê Thị Thúy Hằng
- Điện thoại: (0233) 3555970
- Di động: 0982 354 364
- Email: lethithuyhang@quangtri.gov.vn, hanghong1860@yahoo.com

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Đình Ân
- Điện thoại: (0233) 3550383
- Di động: 0963 006 357
- Email: nguyendinhan@quangtri.gov.vn, bamewin@gmail.com

Phòng Hợp tác quốc tế

 Trưởng phòng: Thái Hữu Liêu

- Điện thoại: (0233) 3853101
- Di động: 0905 086 686
- Email:thaihuulieu@quangtri.gov.vn, huulieuqtdofa@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Phương Dung 
- Điện thoại: (0233) 3854745
- Di động: 0982 002 311
- Email: hoangthiphuongdung@quangtri.gov.vn, h.phdung@gmail.com

Phòng Quản lý Biên giới

 Trưởng phòng: Nguyễn Văn Biên 

- Điện thoại: (0233) 3555976
- Di động: 0913 485 929
- Email:nguyenvanbien@quangtri.gov.vn, bienqtdofa@gmail.com
 

Phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
- Điện thoại: (0233) 3852439
- Di động: 0914 178 111
- Email: nguyenthianhtuyet@quangtri.gov.vn, tuyetdofa@gmail.com

Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Quảng Trị
Giám đốc: Nguyễn Đức Thiện
- Điện thoại: (0233) 3567499
- Di động: 0989 825 825
- Email: nguyenducthien1@quangtri.gov.vn, 7771302@gmail.com 

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ