Cơ cấu tổ chức - Sở Ngoại Vụ

Ban Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

1. Đồng chí Nguyễn Triều Thương , Giám đốc Sở

a) Lãnh đạo toàn diện và quản lý chung mọi hoạt động của Sở Ngoại vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật và UBND tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao về kết quả hoạt động đối ngoại tại địa phương.

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo:

- Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch công tác của ngành;

- Công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; quản lý tài chính, tài sản cơ quan; quản lý đầu tư công;

- Công tác cải cách hành chính;

- Công tác đối ngoại Đảng;

- Công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra; Công tác tiếp công dân; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Bảo vệ chính trị nội bộ; Bảo vệ bí mật nhà nước; Thực hiện quy chế dân chủ;

- Công tác đối nội, đối ngoại; giữ quan hệ giữa Sở với Bộ Ngoại giao, Ban đối ngoại Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh;

- Các hoạt động đối ngoại liên quan đến các đoàn khách cấp cao đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh và đoàn cấp cao của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài;

- Công tác quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ;

- Công tác phi chính phủ nước ngoài;

- Công tác ký kết, thỏa thuận các điều ước quốc tế;

- Công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, những dự án nhạy cảm liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

- Xử lý những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của các Phó Giám đốc, trong trường hợp cần thiết quyết định các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực đã phân công các Phó Giám đốc theo dõi, phụ trách;

- Xử lý các loại công văn đến; Chỉ đạo thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định;

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở;

- Tham gia các Ban chỉ đạo theo phân công của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Chủ tịch UBND tỉnh.

- Là chủ tài khoản của cơ quan;

c) Là Chủ tịch các Hội đồng của Sở: Thi đua - Khen thưởng; Kỷ luật; Hội đồng sáng kiến của Sở; Nâng lương (thường xuyên, trước thời hạn);

d) Là Trưởng các Ban chỉ đạo của Sở gồm: thực hiện Quy chế dân chủ; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

 e) Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Sở và Trung tâm Phục vụ đối ngoại;

Khi Giám đốc đi vắng, Giám đốc phân công một Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc điều hành công việc chung của Sở.

 2. Đồng chí Nguyễn Văn Biên - Phó Giám đốc Sở

a) Giúp Giám đốc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quan hệ hợp tác với các tỉnh Lào, Thái Lan; Hành lang Kinh tế đông Tây (EWEC) và Hành lang song song với Hành lang kinh tế Đông Tây (PARA EWEC); Một cửa, một lần dừng;

- Tham gia công tác quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ, Biển Đông - Hải đảo tại địa phương; công tác di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới;

- Kiểm soát thủ tục hành chính, ISO, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; Hành chính quản trị; công tác phòng chống cháy nổ và lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn;

- Tham gia vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Công tác đối ngoại Đảng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Theo dõi hoạt động của các tổ chức đoàn thể của cơ quan;

- Chủ trì hoặc phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan lĩnh vực phụ trách;

- Phối hợp với các địa phương, Sở, Ban ngành liên quan đến lĩnh vực theo dõi, phụ trách;

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực và phân công của Giám đốc Sở;

b) Được uỷ quyền ký thay chủ tài khoản;

c) Là Trưởng các Ban: Vì sự tiến bộ của Phụ nữ; là đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) của Sở trong Ban ISO;

d) Trực tiếp theo dõi chỉ đạo Phòng Biên giới - Lãnh sự;

đ) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Đồng chí Thái Hữu Liêu - Phó Giám đốc Sở

a) Giúp Giám đốc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Văn hóa đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài;

- Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào; công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; thẻ doanh nhân APEC; Công tác tìm kiếm người Mỹ mất tích (MIA);

- Kinh tế đối ngoại, hội nhập quốc tế; phối hợp với các ngành trong lĩnh vực ODA, FDI;

- Tham gia vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Công tác thông tin đối ngoại và quản lý báo chí nước ngoài; Quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế;

- Phụ trách trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ;

- Công tác Lễ tân đối ngoại; Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ đối ngoại và cung cấp các dịch vụ công trong công tác đối ngoại;

- Công tác đối ngoại Đảng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Theo dõi công tác quản lý Hội thuộc nhiệm vụ của Sở;

- Là đầu mối của Sở theo dõi công tác đối ngoại nhân dân;

- Chủ trì hoặc phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan lĩnh vực phụ trách;

- Phối hợp với các địa phương, Sở, Ban ngành liên quan đến lĩnh vực theo dõi, phụ trách;

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực và phân công của Giám đốc Sở;

b) Được uỷ quyền ký thay chủ tài khoản;

c) Là Trưởng Ban: Biên tập trang thông tin điện tử của Sở;

d)Trực tiếp theo dõi chỉ đạo Phòng Hợp tác quốc tế;

đ) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

]]>

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ