Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Những giải pháp nhằm thúc đẩy vai trò của lực lượng lao động dự án PTVNQT trong việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng

09-04-2024 08:41

Nghị quyết số 35NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ chính trị khóa XII, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới luôn được chi bộ CHB định hướng: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố tăng cường niềm tin khoa học và chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của người lao động trong dự án đối với Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ Tự diện biến”;”tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng nói chung, đơn vị mình quản lý nói riêng. Nhằm làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới. Góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới. Không ngừng bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN hòa bình, ổn định, sớm đưa đất nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trở thành nền tảng vững chắc của đời sống xã hội. xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đổi mới năng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động của đơn vị. Giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mỗi cán bộ nhân viên trong toàn dự án, nhằm nâng cao sức đề kháng, linh hoạt chủ động đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái, thù địch. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng ta, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới của đất nước, bảo vệ hội nhập quốc tế, gữi vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Tăng cường đấu tranh phản bác có hiệu quả hơn các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điểm xuyên tạc, bịa đặt thông tin sai lệch, xấu độc, cố tình bôi nhọ cán bộ, Đảng viên, đường lối lãnh đạo của Đảng, chia rẽ sự đoàn kết trong nội bộ, gây mất niềm tin trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Nghị quyết đã xác định rõ “ Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, Đảng viên”.

Chi bộ CHB, dự án PTVNQT ngoài công tác hoạt động rà phá, thu gom, xử lý bom mìn vật nổ để đem lại an toàn cho người dân, luôn đặt công tác tuyên tuyền giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến mỗi một cán bộ nhân viên trong toàn dự án, về đường lối đổi mới của Đảng nhằm định hướng cho người lao động có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về nền tảng tư tưởng của Đảng. Khi người lao động được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản, từ nhận thức đúng sẽ có những hành động đúng. Từ đó đấu tranh phản bác chống lại các luận điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch là bảo vệ cách mạng. Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc… Đây là cuộc đấu tranh rất phức tạp, khó khăn, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, liên tục rộng rãi trong dự án luôn được chi bộ CHB xác định. Mỗi cán bộ Đảng viên của dự án là lực lượng nòng cốt tuyên tuyền những giá trị chủ nghĩa Mác – lênin , tư tưởng Hồ Chí minh và những thành tựu của công cuộc đổi mới của đất nước, để nâng cao nhận thức đến người lao động, có tư duy nhận diện những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Từ đó đề ra được những biện pháp đấu tranh, ngăn chặn. Đây là nội dung cơ bản, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên của cán bộ Đảng viên trong dự án.

Để phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ Đảng viên nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, chi bộ CHB đã và đang thực hiện những nhiệm vụ sau.

1. Tăng cường công tác giáo dục.

Lấy đường lối chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, làm kim chỉ nam cho mọi hành động việc làm đến mỗi người lao động trong dự án. Luôn bồi dưỡng định hướng về lý luận chính trị, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tổ chức tìm hiểu giao lưu, diễn đàn giữa các đoàn, đội  tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đảng ta, về hoạt động rà tìm xử lý bom mìn vật nổ… nhằm thu hút đông đảo người lao động trong dự án và người dân khu vực mình hoạt động cùng  tham gia. Từ những thực tiễn mang tính cách mạng, khoa học giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người lao động hiểu đúng bản chất, vai trò chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Hiểu tầm quan trọng của công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.

2. Định hướng công tác tuyên truyền.

Chi bộ CHB luôn chủ động sáng tạo đổi mới hướng hoạt động,đoàn, đội trong công tác tuyên tuyền, vận động người lao động tham gia tích cực đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch, đẩy mạng công tác tuyên tuyền đưa nghị quyết số 35NQ/TW của bộ chính trị vào cuộc sống, đổi mới phương thức nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho mỗi người lao động thật sáng tạo, linh hoạt, sinh động, hãy sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái thù địch. Đưa các buổi sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể trong toàn dự án PTVNQT có chất lượng hiệu quả.

3. Bám sát thực tế các nội dung tuyên truyền.

Trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, mỗi một nhân viên cần phải biết phân biệt, am hiểu tỉnh táo quan sát phát hiện đọc, tìm hiểu những thông tin chính thống, trên hệ thống mạng xã hội như Faccbook, Zalo, Youtube… và biết chắt lọc xử lý thông tin mạng xã hội. Khi phát hiện những tình huống có vấn đề, một nội dung được cộng đồng mạng  quan tâm, chia sẻ rộng rãi thì cần biết phân biệt, đánh giá, nhận xét và có cái nhìn thấu đáo (ủng hộ hay phản bác) những vấn đề liên quan, mỗi thành viên của dự án PTVNQT phải làm chủ thông tin, rút ra những kết luận, đánh giá đúng vấn đề thiết thực trên không gian mạng để trang bị cho mình một kiến thức tốt trong công tác tuyên truyền. Góp phần mình cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó mới đủ sức, đủ bản lĩnh và trí tuệ thuyết phục mọi người đẩy lùi quan điểm sai trái, thù địch.

4. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền nòng cốt.

Công tác tuyên tuyền cần phải kiên trì lâu dài, cần phải xây dựng lực lượng nòng cốt trong toàn dự án, thành lập đội ngũ tuyên truyền viên có bề dày kinh nghiệm, nhiệt tình với công việc. Đưa ra nhiều giải pháp sinh động, thực tế và sáng tạo nhằm tạo ra sức mạnh liên hoàn, đủ sức “Miễn dịch” trước mọi âm mưu và thủ đoạn nguy hiểm của các thế lực chống phá, thù địch. Dự án PTVNQT được hình thành và phát triển sau khi bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa kỳ từ năm 1995, đến nay đã hoạt động trên nhiều lĩnh vực tất cả vì sự an toàn và hạnh phúc của người dận. Rà tìm và xử lý bom mìn, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn, hỗ trợ phát triển sau rà phá, ngoại giao nhân dân, đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ. Hàng năm dự án đều tổ chức đánh gía bình bầu khen thưởng những thành viên tích cực năng nổ trong lao động, nhằm động viên thúc đẩy dự án ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Chi bộ Cây Hòa Bình nhiều năm liền được công nhận chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn có Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các năm.

5. Phát huy vai trò “nêu gương” của người lao động về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mỗi một thành viên của dự án PTVNQT phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu là hạt nhân tích cực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực học tập lý luận chính trị để trang bị cho mình kiến thức, đủ vững vàng, đủ cơ sở lý luận để đấu tranh phản bác trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; xung kích trong công tác tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ các thông tin tốt, những việc làm hay với phương châm “ lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Công tác hoạt động rà tìm xử lý bom mìn vật nổ mặc dù hết sức vất vả và nguy hiểm, nhưng đem lại sự bình yên, an toàn cho mọi người dân. Xác định đây là niềm vinh dự và hạnh phúc khi bản thân mình đã thực hiện một việc làm vô cùng ý nghĩa.

Từ đó khi đã có nhận thức đúng đắn, đầy đủ và trách nhiệm của người Đảng viên, nhân viên kỹ thuật rà phá bom mìn; nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Có kỹ năng nắm bắt sàng lọc, xử lý tốt thông tin, có tâm huyết và bản lĩnh vững vàng trên mặt trận tư tưởng, thì mỗi một cán bộ, Đảng viên dự án PTVNQT luôn có niềm tin hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy lùi mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch./.

 

Nguồn: Chi bộ Cây Hòa Bình

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ