Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Thông báo về bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ

10-09-2021 09:57

Ngày 03 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ.

Trên cơ sở đó, Sở Ngoại vụ đã tham mưu Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 19/8/2021.

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tra cứu, thực hiện các thủ tục hành chính, Sở Ngoại vụ thông báo Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ (gọi tắt là Bộ thủ tục hành chính), cụ thể như sau:
 

1. Danh mục Bộ thủ tục hành chính gồm 07 thủ tục thuộc 02 lĩnh vực: Công tác lãnh sự và Hội nghị, hội thảo quốc tế

 

Stt Tên TTHC Mã số TTHC Mức độ dịch vụ công trực tuyến
I Lĩnh vực Lãnh sự    
1 Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gắn chip điện tử) tại các cơ quan trong nước của Bộ Ngoại giao 2.002352.000.00.00.H50 3
2 Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gắn chip điện tử) tại cơ quan trong nước của Bộ Ngoại giao. 2.002353.000.00.00.H50 3
3 Thủ tục cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực tại cơ quan trong nước của Bộ Ngoại giao 2.002354.000.00.00.H50 3
4 Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước 1.001308.000.00.00.H50 3
II Lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế    
1 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ 2.002311.000.00.00.H50 4
2 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ 2.002312.000.00.00.H50 4
3 Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ 2.002313.000.00.00.H50 4


2. Thành phần hồ sơ, thủ tục, biểu mẫu
 

Thành phần hồ sơ, thủ tục, biểu mẫu và toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ được đăng tải và cập nhật tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.quangtri.gov.vn và chuyên mục “Thủ tục hành chính” trên trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ, địa chỉ: http://songoaivu.quangtri.gov.vn; đồng thời, niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị.


Sở Ngoại vụ xin thông báo./.  

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ