Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2021

26-01-2021 08:00

Thực hiện Quyết định số 1737/QĐ-TU ngày 30/03/2020 của Tỉnh ủy v/v ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Quảng Trị; Căn cứ Kết luận số 05-KL/TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, kỳ họp thứ 19 về nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Căn cứ Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 83/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Căn cứ Báo cáo số 16-BC/TU ngày 6/12/2020 của Tỉnh ủy về báo cáo công tác đối ngoại năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và Báo cáo số 278/BC-UBND ngày 3/12/2020 của UBND tỉnh về báo cáo công tác đối ngoại năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Sở Ngoại vụ xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai công tác đối ngoại tỉnh Quảng Trị năm 2021. (Xem dự thảo Văn bản tại đây)

Kính đề nghị các cơ quan, địa phương tham gia ý kiến về dự thảo kế hoạch. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 31/1/2021 để tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh. Văn bản chính thức gửi qua đường Công văn và gửi kèm bản điện tử theo địa chỉ email: lethithuyhang@quangtri.gov.vn.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ