Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Tổ chức đánh giá kết quả chỉ số CCHC và phương hướng, nhiệm vụ nhằm duy trì, nâng cao chất lượng CCHC

18-01-2023 11:37

Ngày 4/1/2023, đồng chí Nguyễn Triều Thương- Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì phiên đánh giá kết quả chỉ số CCHC năm 2022 của cơ quan. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Giám đốc Sở và Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ Đối ngoại của Sở Ngoại vụ.

Trên cơ sở báo cáo kết quả tự đánh giá, thẩm định chỉ số CCHC năm 2022. Các phòng, đơn vị đã rà soát những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Hội nghị để có giải pháp khắc phục. Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung cải thiện để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:

Chi đạo các Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong thực hiện CCHC của phòng, đơn vị mình về công tác chỉ đạo, điều hành và 06 nhiệm vụ CCHC theo Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh và của Sở. Trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính, cần rà soát, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và tạo được điểm nhấn trong từng thời điểm. Nghiên cứu các giải pháp cụ thể, mô hình mới, tạo ra được những chuyển biến rõ nét và có sức thuyết phục đưa vào ứng dụng để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, có sáng kiến được cấp cơ sở, cấp tỉnh công nhận. Tham mưu, hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản QPPL cấp trên ban hành; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý, tham mưu xây dựng có chất lượng các văn bản QPPL liên quan đến ngành, lĩnh vực cơ quan, đơn vị phải triển khai.

Trung tâm Phục vụ đối ngoại tổ chức bố trí viên chức đúng theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí.

Văn phòng Sở tổng hợp các nội dung, giải pháp thực hiện nhằm duy trì, khắc phục tồn tại hạn chế CCHC và đưa vào xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2023. Chú ý xây dựng và tổ chức đúng tiến độ, chất lượng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023 và Kế hoạch tổ chức các lớp do Sở Ngoại vụ được UBND tỉnh giao chủ trì. Tham mưu đảm bảo bố trí công chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí./.

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ