Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Hướng dẫn đăng nhập Cổng Dịch vụ công tỉnh qua hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ Công an với Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến

14-04-2023 11:25

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030,Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Trịtriển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia" tỉnh Quảng Trị năm 2023, việc kết nối, tích hợp hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ Công an với Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ định danh, xác thực, tạo lập tài khoản điện tử của cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị đã được triển khai hoàn thành. 

Sở Ngoại vụ đã triển khai phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng thời chỉ đạo bộ phận một cửa tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức/cá nhân xác thực định danh điện tử thông qua các hệ thống của Chính phủ, Bộ, ngành chức năng để thực hiện làm hồ sơ giải quyết TTHC. 

Các bước thực hiện như sau: 

 

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ