Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

16-03-2022 16:12

1. Trình tự thực hiện: (bao gồm cả thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính)

Bước 1: Đơn vị tổ chức gửi hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị, thời hạn ít nhất là 30 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức.

Bộ phận TN&TKQ kiểm tra thành phần hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng qui định: Bộ phận TN&TKQ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: In giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.
Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Ngoại vụ có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị. Tổng hợp, trình UBND tỉnh xin ý kiến của Bộ Ngoại giao; Bộ Công an; các cơ quan, địa phương liên quan.
Bước 3: Sở Ngoại vụ tổng hợp ý kiến, tham mưu dự thảo văn bản của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
Bước 4: Bộ phận Một cửa Sở Ngoại vụ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định
Bước 5: Bộ phận Một cửa UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ liên thông
Bước 6: Rà soát, xử lý hồ sơ trình
Bước 7: UBND tỉnh phê duyệt văn bản trình Thủ tướng Chính phủ.
Bước 8: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồ sơ, xem xét quyết định cho/không cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.
Bước 9: Bộ phận TN và TKQ, Sở Ngoại vụ tiếp nhận kết quả
Bước 10: Trả kết quả cho tổ chức/công dân.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, bưu điện, trực tuyến (tùy theo cơ quan của người có thẩm quyền).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
3.1. Thành phần hồ sơ:
- Công văn xin chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, trong đó nêu rõ lý do, mục đích, chủ đề, dự kiến thành phần tham dự và dự kiến nguồn kinh phí
3.2. Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ
4. Thời hạn giải quyết: Không có.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức Việt Nam; tổ chức nước ngoài.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh/Sở Ngoại vụ
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời đơn vị, tổ chức về việc cho phép về chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.
8. Phí, lệ phí: Không có.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Các hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc các trường hợp nêu tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam như dưới đây:
- Hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế.
- Hội nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung liên quan đến các vấn đề về chủ quyền an ninh quốc gia, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, quyền con người hoặc thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
- Tiến hành hội nghị, hội thảo theo đúng nội dung, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện đúng các quy định về tài chính hiện hành;  Chịu trách nhiệm về nội dung các tài liệu, báo cáo, tham luận, tư liệu, số liệu liên quan phát hành trước, trong và sau hội nghị, hội thảo quốc tế và bảo đảm thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước;
- Gửi báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo cho cấp có thẩm quyền trong phạm vi 15 ngày kể từ khi kết thúc hội nghị, hội thảo
 11. Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 
- Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
- Quyết định số 729/QĐ-BNG ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc công bố các thủ tục hành chính về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ