Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Kết luận của Bộ Chính trị Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

17-03-2022 07:53
Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ