Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Bộ Ngoại giao hướng dẫn xây dựng Chương trình/Kế hoạch hành động thiển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030

28-02-2022 09:56

Ngày 10/02, Bộ Ngoại giao có Công văn số 404/BNG-NGVH-UNESCO về việc hướng dẫn xây dựng Chương trình/Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030.

Ngày 30/11/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký ban hành Quyết định số 2013/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 với mục tiêu tổng quát là sử dụng công cụ văn hóa trong ngoại giao nhằm đưa quan hệ Việt Nam với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc, tạo lập và giữ vững mội trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực bên ngoài, biến điều kiện thuận lợi, vị thế đất nước thành nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời dùng các biện pháp ngoại giao để tôn vinh các giá trị, vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, qua đó khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, tăng cường sức mạnh mềm, nâng cao vị thế đất nước.

Nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, liên thông trong việc xây dựng và triển khai Chương trình/Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 của từng cơ quan, đơn vị, Bộ Ngoại giao đề nghị các bộ, ngành, địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tập trung ưu tiên triển khai một số nhiệm vụ đã được nêu trong Chiến lược, cụ thể như sau:

- Bám sát và cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết của Đại hội Đảng XIII liên quan đến đối ngoại và phát triển văn hóa, các chỉ đạo, định hướng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị văn hóa toàn quốc (ngày 24/11/2021), Hội nghị đối ngoại toàn quốc (ngày 14/12/2021); triển khai đồng bộ, gắn kết Chiến lược ngoại giao văn hóa với Chiến lược phát triển tổng thể quốc gia, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, các chiến lược ngành trong lĩnh vực đối ngoại, văn hóa, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại, khoa học, giáo dục và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Huy động mọi chủ thể và nguồn lực triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa một cách linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả và thích ứng với bối cảnh, tình hình thực tế, trong đó người dân, doanh nghiệp vừa là đối tượng thụ hưởng trung tâm phục vụ, vừa là đối tác tham gia triển khai Chiến lược, được khuyến khích, tạo điều kiện tham gia các hoạt động ngoại giao văn hóa.

- Triển khai mạnh mẽ các biện pháp ngoại giao văn hóa phục vụ phát triển. Theo đó, ngoại giao văn hóa cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế tham gia, đóng góp vào cả 03 mục tiêu của đối ngoại là "an ninh, phát triển và nâng cao vị thế". Trong đó, tập trung triển khai các biện pháp ngoại giao văn hóa hỗ trợ và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, du lịch; mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam, đặc biệt là sản phẩm của các ngành công nghiệp văn hóa; tham gia xây dựng thương hiệu địa phương và thương hiệu hàng hóa Việt; góp phần phục hồi và phát triển kinh tế.

- Chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung Chiến lược và công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa; kết hợp các biện pháp của ngoại giao văn hóa với thông tin đối ngoại; đưa nội hàm ngoại giao văn hóa vào thực tiễn hoạt động đối ngoại của từng cơ quan, đơn vị.
 
- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ "thúc đẩy - hội nhập - quảng bá - vận động - tiếp thu". Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam với cộng đồng quốc tế và cộng tác vận động các danh hiệu UNESCO, đi đôi với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Coi trọng các hoạt động giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa các tỉnh biên giới và công tác về người Việt Nam nước ngoài./.

Nguồn tin: LSVK

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ