Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Chi bộ cơ quan Sở Ngoại vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

29-11-2021 11:02

Ngày 26/11/2021, Chi bộ cơ quan Sở Ngoại vụ trực thuộc Đảng bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Triều Thương, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ; các đồng chí BCH Đảng bộ, cấp ủy, Lãnh đạo Sở cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ cơ quan Sở Ngoại vụ và đại diện Tổ Đảng các Văn phòng dự án Phi Chính phủ nước ngoài trực thuộc.

Tại buổi sinh hoạt các đảng viên trong chi bộ nghe đồng chí Nguyễn Văn Biên, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ cơ quan Sở Ngoại vụ trao đổi các  nội dung liên quan chuyên đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong đó, nhấn mạnh diễn đàn sinh hoạt chuyên đề với mục tiêu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 

 Các đảng viên đã phát biểu, thảo luận, đóng góp ý kiến để làm rõ một số nội dung như: Phát huy vai trò của tuổi trẻ Sở Ngoại vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay; Đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục về nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhận diện, đấu tranh, phòng chống các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, công chức hiện nay, đưa ra giải pháp khắc phục; Nhận diện các nhận thức lệch lạc, các luận điệu xuyên tạc, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tại địa phương; Trách nhiệm của Đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, chính trị của Đảng. . .Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong chi bộ khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng chi bộ cơ quan Sở Ngoại vụ vững mạnh.

Phát biểu Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí đồng chí Nguyễn Triều Thương, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Cấp ủy và các đảng viên thuộc Chi bộ cơ quan Sở Ngoại vụ đã chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt chuyên đề; các ý kiến thảo luận sâu sắc, có trọng tâm, chất lượng gắn liền với công tác và tình hình thực tiễn hiện nay. Đồng chí yêu cầu Chi bộ cơ quan Sở Ngoại vụ tiếp thu hoàn thiện báo cáo và kết luận sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời yêu cầu các Tổ Đảng trực thuộc phát huy tinh thần, lựa chọn nội dung và tổ chức các buổi  sinh hoạt chuyên đề đến toàn thể nhân viên, người lao động tại các tổ chức, đơn vị đảm bảo chất lượng./.
 

Nguồn tin: Chi bộ Sở Ngoại vụ

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ