Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030

02-08-2021 20:26

Ngày 2/8/2021, Sở Ngoại vụ tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị đầu tháng với sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc các phòng, đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ và Liên hiệp hữu nghị tỉnh. Chương trình chào cờ đã được tổ chức duy trì hàng tháng từ năm 2019 với các chủ đề, chủ điểm gắn với chỉ đạo nhiệm vụ của UBND tỉnh và chương trình công tác năm của đơn vị.

Sau nghi thức chào cờ, hát quốc ca; Sở Ngoại vụ đã tổ chức phố biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030 để công chức, viên chức nắm bắt được các nội dung cốt lõi của Nghị quyết; chỉ đạo đăng tải kịp thời trên Trang thông tin điện tử Sở. 

Theo đó, Nghị quyết số 76/NQ-CP đã đề ra mục tiêu chung là: “Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021 - 2030”. Đồng thời, nêu rõ 06 nội dung cần tập trung thực hiện, (1) Cải cách thể chế; (2) Cải cách thủ tục hành chính; (3) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; (4) Cải cách chế độ công vụ; (5) Cải cách tài chính công; (6) Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Phấn đấu trong 10 năm tới xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. bên cạnh đó, trong mỗi nội dung đều đề ra mục tiêu theo từng giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030, đồng thời xác định nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện.

Để đạt được những mục tiêu đã nêu trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030, Nghị quyết số 76/NQ-CP đề ra các giải pháp cụ thể:

Một là, tăng cường về công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện cải cách hành chính từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

Hai là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Ba là, bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực cho cải cách hành chính.

Bốn là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Năm là, đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Sáu là, thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức…

Nguồn tin: Văn phòng

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ