Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Công văn hướng dẫn báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2021

24-05-2021 15:12

Thực hiện Quyết định số 1737/QĐ-TU ngày 30/03/2020 của Tỉnh ủy v/v ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Quảng Trị; Công văn số 1962/UBND-ĐN ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 1658/BNG-CNV ngày 17/5/2021 của Bộ Ngoại giao v/v hướng dẫn báo cáo kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Sở Ngoại vụ đề nghị các cơ quan, địa phương báo cáo kết quả thực hiện hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

1. Đề cương hướng dẫn Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động đối ngoại đối ngoại 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
2. Biểu mẫu 02, 03
3. Biểu mẫu 04
4.Biểu mẫu 05. 06. 07

Nguồn tin: Văn phòng

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ