Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Tăng cường ứng dụng dịch vụ công và bưu chính công ích vào giải quyết TTHC

01-04-2022 20:21

Nhằm tăng cường ứng dụng dịch vụ công và bưu chính công ích vào giải quyết TTHC, Sở Ngoại vụ đã triển khai, tổ chức thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị đăng ký tài khoản, thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, phản ánh, kiến nghị và khai thác, sử dụng các chức năng của Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dvc.quangtri.gov.vn), Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn). Tiếp tục tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của tỉnh.

 

Chỉ đạo công chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ đối với các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, tổ chức đăng ký tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Nghiên cứu thực hiện tích hợp với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện thanh toán phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác trong thực hiện TTHC, dịch vụ công.

 

Nguồn: Văn phòng

Đồng thời, chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan xây dựng danh mục dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 trình UBND tỉnh phê duyệt. Mặt khác, thực hiện chuẩn hóa, công bố, cập nhật các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC bảo đảm tính thống nhất từ Trung ương đến địa phương. 

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ