Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng và tích hợp Bộ pháp điển

19-05-2023 16:35

Bộ pháp điển là tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành (từThông tư trởl ên) đang còn hiệu lực thi hành; có cấu trúc gồm 45 chủ đề, mỗi chủ đề chứa đựng quy phạm quy phạm pháp luật điều chỉnh các nhóm quan hệ xã hội nhất định được xác định theo lĩnh vực. Trong mỗi chủ đề có một hoặc nhiều đề mục (gồm 271 đề mục thuộc 45 chủ đề). Mỗi đề mục chứa đựng các quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội nhất định. Trong một đề mục có cấu trúc gồm các phần, chương, mục theo cấu trúc của văn bản có giá trị pháp lý cao nhất pháp điển vào đề mục đó. 

Hiện nay, Bộ pháp điển được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển tại địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx. Cổng thông tin điện tử pháp điển là điểm truy cập duy nhất về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Nhà nước trên môi trường mạng, do Nhà nước giữ bản quyền và giao cho Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, duy trì, đăng tải Bộ pháp điển điện tử; cán bộ, ông chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cá nhân đều được khai thác, sử dụng miễn phí. 

Việc khai thác, sửdụng Bộ pháp điển, kết quả pháp điển từng bước thay đổi thói quen của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan,đơn vị, địa phương qua đó chuyển từ khai thác, sử dụng văn bản quy phạm pháp luật riêng lẻ sang khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và phát huy hiệu quả của Bộ pháp điển như là một trong những công cụ hữu hiệu, hỗ trợ giải quyết công việc thường ngày. Người dùng có thể tham khảo tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển tại Mục hướng dẫn sửdụng Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển tại địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-su-dung-bo-phap-dien.aspx?ItemID=4. 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ