Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013...

03-03-2022 08:22

Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị (Do sơ suất trong ban hành văn bản vì vậy nhờ các đơn vị lấy QĐ này thay thế QĐ gửi trước)


  • 05/2022/QĐ-UBND
  • .
  • Khác
  • UBND tỉnh Quảng Trị
  • 03/03/2022
  • -

Đính kèm

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ