Các Phòng, Đơn vị thuộc Sở - Sở Ngoại Vụ

Chức năng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ

I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng-Thanh tra Sở  Ngoại vụ 

1. Chức năng 

Văn phòng (Thanh tra) là phòng thuộc Sở Ngoại vụ, có chức năng chủ trì, phối  hợp với các phòng chuyên môn tham mưu, giúp lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều hành các  hoạt động chung của bộ máy hành chính thuộc Sở. Tham mưu về công tác tổ chức cán  bộ; khen thưởng - kỷ luật; công tác tài chính, tài sản của cơ quan; công tác cải cách  hành chính; bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại; công tác lễ tân đối ngoại; văn  thư - lưu trữ; xây dựng và lưu trữ tư liệu truyền thống ngành; quản lý hệ thống công  nghệ thông tin Sở; cập nhật các thông tin lên Cổng thông tin điện tử Sở; tham mưu đề  án, kế hoạch đón tiếp và làm việc các đoàn khách quốc tế vào thăm, làm việc với lãnh  đạo tỉnh. Tham mưu về công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về  hoạt động đối ngoại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công theo quy  định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

2.1. Tham mưu dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến  công tác đối ngoại của tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ và các văn bản  khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham mưu Sở trình Chủ tịch UBND  tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại của tỉnh.

2.2. Tham mưu dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm, chương trình, đề  án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác đối ngoại của tỉnh thuộc  thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

2.3. Tham mưu dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý  nhà nước về lĩnh vực đối ngoại cho Sở Ngoại vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo  quy định của pháp luật. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đối ngoại  đối với cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ đối ngoại thuộc Ủy ban nhân dân  cấp huyện. Tham mưu các nội dung quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền  hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ. 

2.4. Về công tác lễ tân đối ngoại: 

a) Tham mưu Sở thực hiện quản lý nhà nước về lễ tân đối ngoại tại tỉnh. 

b) Đề xuất, xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản  quy định về công tác lễ tân đối ngoại của tỉnh; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực  hiện các quy định về lễ tân đối ngoại ở các cơ quan tại tỉnh. 

c) Tổ chức thực hiện công tác lễ tân đối ngoại, đón tiếp các đoàn nước ngoài  đến thăm làm việc với lãnh đạo tỉnh hoặc quá cảnh tại tỉnh; chủ trì công tác lễ tân và  hậu cần cho các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm và làm việc ở nước ngoài. 

2.5. Về công tác thanh tra ngoại giao: 

a) Thực hiện công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành tại tỉnh  theo quy định. 

b) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng  theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ thực hiện các quy  định chung của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống  tham nhũng theo quy định. 

c) Kiến nghị đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật  được phát hiện qua công tác thanh tra. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện  kết luận, kiến nghị, quyết định về xử lý thanh tra. 

2.6. Về công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại: 

a) Đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến  thức chuyên môn nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức của tỉnh. 

b) Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị của Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên  quan triển khai các chương trình bồi dưỡng về đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán  bộ, công chức của tỉnh. 

2.7. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện cải cách hành chính, ISO  theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân  tỉnh. Quản lý hồ sơ công chức, công tác văn thư, lưu trữ tài liệu cơ quan theo quy  định. Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ  liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và hoạt động đối ngoại; phối hợp  với các đơn vị của Bộ Ngoại giao xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động đối  ngoại địa phương toàn quốc. Quản lý và cập nhật các thông tin lên Cổng thông tin  điện tử Sở.

2.8. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác  của các đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế  độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm,  thi đua - khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc  phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công  hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2.9. Tham mưu công tác tài chính, tài sản và tổ chức thực hiện ngân sách được  phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham  mưu các hoạt động tiếp khách của Sở, điều hành xe ô tô phục vụ lãnh đạo, cơ quan. 

2.10. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập  thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của  đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực. 

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Biên giới – Lãnh sự

 1. Chức năng 

Phòng Biên giới – Lãnh sự là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng chủ trì  và tham mưu thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác biên giới lãnh thổ quốc  gia, biển Đông – Hải đảo; thông tin đối ngoại; văn hóa đối ngoại. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan  nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Sở các chủ trương, biện pháp thực hiện chức năng quản  lý Nhà nước về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; công tác MIA; công tác quản lý  đoàn ra, đoàn vào; công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tổ  chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế  và nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

2.1. Về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia: 

a) Tham mưu thực hiện chức năng quản  lý nhà nước về công tác biên giới lãnh thổ, biển Đông – Hải đảo tại tỉnh theo quy định của pháp luật và chỉ  đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và bộ, ngành liên quan. 

b) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại giao tình  hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ quốc gia, các chương trình,  đề án khác liên quan đến công tác quản lý biên giới thuộc địa bàn tỉnh phụ trách. 

c) Tham mưu xử lý các vấn đề nảy sinh trên biên giới đất liền, trên biển tại tỉnh,  báo cáo Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan. 

d) Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính  sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra và  quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của  tỉnh; kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị của tỉnh về các vấn đề quản  lý nhà nước về biên giới lãnh thổ. 

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị của các cơ quan liên quan tham mưu cho  Ủy ban nhân dân tỉnh việc xây dựng duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa mốc quốc giới và vật đánh dấu đường biên giới và các biện pháp khác để bảo vệ mốc quốc giới và vật  đánh dấu đường biên giới khi cần thiết. 

e) Phối hợp với các đơn vị của cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ hợp tác  quốc tế về biên phòng, đối ngoại biên phòng. 

g) Là phòng thường trực tham mưu cho Sở xây dựng các chương trình kế hoạch và  thực hiện vai trò, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ trong Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh. 

2.2. Về công tác ngoại giao văn hóa: 

a) Tham mưu công tác ngoại giao văn hóa, xây dựng và triển khai các chương  trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ. 

b) Làm đầu mối của Sở trong trao đổi, hợp tác với Bộ Ngoại giao và các cơ  quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam  và các chủ thể có yếu tố nước ngoài khác trong việc triển khai các hoạt động ngoại  giao văn hóa tại tỉnh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của tỉnh ở  nước ngoài. 

c) Phối hợp với các đơn vị của các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân  dân tỉnh về công tác xây dựng, đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của  Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận các loại hình danh hiệu văn hóa thế giới cũng  như việc bảo tồn và phát huy giá trị của các loại hình danh hiệu này. 

2.3. Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài: 

a) Tham mưu công tác người Việt Nam ở nước ngoài, chủ trì tổ chức thực hiện  chính sách, kế hoạch và chương trình đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh. 

b) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà  nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người  Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư kinh doanh, sinh  sống và học tập tại tỉnh. 

c) Hàng năm, định kỳ tổng kết, thống kê số lượng người Việt Nam ở nước ngoài  của tỉnh, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người  Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân  tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định. 

2.4. Về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân: 

a) Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh của  người thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định của  pháp luật Việt Nam. 

b) Chủ trì xử lý các vấn đề liên quan đến bảo hộ công dân của tỉnh ở nước ngoài  và trong công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại tỉnh. 

c) Là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh  sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại địa phương khi được Bộ Ngoại giao ủy quyền.

d) Phối hợp với Bộ Ngoại giao trong việc tập hợp, tiếp nhận mẫu con dấu, mẫu  chữ ký và chức danh của cơ quan, tổ chức của tỉnh và cơ quan, tổ chức Trung ương  tại tỉnh để làm thủ tục chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự.

đ) Là đầu mối trao đổi với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để giải  quyết các vụ việc lãnh sự thông thường, ít phức tạp tại địa bàn theo ủy quyền của  Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Ngoại giao. 

e) Phối hợp với các cơ quan liên quan và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao tham  mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, chính sách về hoạt động di cư ra nước ngoài của công dân tại tỉnh. 

2.5. Về công tác thông tin đối ngoại: 

a) Làm đầu mối của Sở trong trao đổi, hợp tác với các đơn vị của Bộ Ngoại  giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài  tại Việt Nam trong triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại  của tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

b) Cung cấp thông tin của tỉnh cho các đơn vị của Bộ Ngoại giao và các cơ  quan chức năng để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; phối hợp với  cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại,  quảng bá tỉnh Quảng Trị ở nước ngoài. 

c) Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại tỉnh; xây  dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo  tỉnh, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

2.6. Về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào: 

a) Là phòng chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm và 06 tháng  xây dựng và điều chỉnh kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của lãnh đạo tỉnh trình cấp có thẩm quyền gửi cho Bộ Ngoại giao tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

b) Thực hiện quản lý nhà nước đối với các đoàn đi công tác nước ngoài của  lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh (đoàn ra) và các đoàn  quốc tế đến thăm làm việc tại tỉnh (đoàn vào). 

c) Tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh; làm đầu mối liên  hệ với các cơ quan, đơn vị của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước  ngoài để hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý các đoàn ra theo quy định; thẩm định các đề án  đoàn ra; theo dõi, thống kê tổng hợp các đoàn ra, đoàn  vào thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo cấp tỉnh; thẩm định đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành địa phương về việc lãnh đạo cấp tỉnh tiếp khách nước ngoài; thống kê tổng hợp các đoàn vào thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2.7. Về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế: 

a) Thực hiện quản lý nhà nước về hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phối  hợp cho ý kiến và quản lý đối với hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức trên địa  bàn tỉnh do người có thẩm quyền khác cho phép. 

b) Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo  quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý, hướng dẫn,  kiểm tra, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các quy định về tổ chức và quản  lý hội nghị, hội thảo quốc tế. 

c) Tham mưu, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đình chỉ việc tổ  chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh, đề nghị cơ quan của người có thẩm quyền khác xem xét đình chỉ việc tổ chức  hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh hoặc xử lý theo quy định pháp luật về xử  lý vi phạm hành chính nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm các quy định về tổ chức và  quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế. 

d) Tham mưu báo cáo định kỳ hàng năm cho Bộ Ngoại giao về tình hình tổ  chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh. 

2.8. Làm đầu mối trong công tác tìm kiếm quân nhân người Mỹ mất tích trong  chiến tranh (MIA). 

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Hợp tác Quốc tế 

1. Chức năng 

Phòng Hợp tác quốc tế là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng chủ trì và  phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất Lãnh đạo Sở các chủ  trương, biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác: hợp tác và hội  nhập quốc tế, ngoại giao kinh tế, công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; công tác phi chính phủ nước ngoài và quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài  tại tỉnh; phối hợp thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại và thực hiện các nhiệm  vụ khác do lãnh đạo Sở giao. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

2.1. Về công tác hợp tác và hội nhập quốc tế: 

a) Tham mưu về công tác hợp tác, hội nhập quốc tế của tỉnh phù hợp với chủ  trương, đường lối đối ngoại của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác  và hội nhập quốc tế của tỉnh, các đề án thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác của tỉnh  với các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định. c) Là đầu mối của Sở trong trao đổi, hợp tác với các đơn vị của Bộ Ngoại giao,  các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan  đại diện lãnh sự, cơ quan lãnh sự danh dự nước ngoài, các cơ quan đại diện các tổ  chức quốc tế liên chính phủ (sau đây gọi là cơ quan đại diện nước ngoài), các tổ chức  phi chính phủ nước ngoài và các chủ thể có yếu tố nước ngoài khác tại Việt Nam. 

2.2. Về công tác ngoại giao kinh tế: 

a) Tham mưu trong công tác ngoại giao kinh tế, xây dựng và triển khai các  chiến lược, đề án, kế hoạch, chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển  kinh tế - xã hội của tỉnh. 

b) Làm đầu mối của Sở trong trao đổi, hợp tác với Bộ Ngoại giao và các cơ  quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam  trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; hỗ trợ triển khai các  nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng  của các tổ chức kinh tế của tỉnh ở nước ngoài. 

2.3. Về công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế:

a) Giúp Sở thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện các thỏa thuận  quốc tế tại tỉnh theo pháp luật về thỏa thuận quốc tế. 

b) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết; báo cáo và xin ý  kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực  hiện thỏa thuận quốc tế tại tỉnh. 

2.4. Về công tác phi chính phủ nước ngoài: 

a) Là phòng đầu mối giúp Sở thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của  các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa  đổi bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính  phủ nước ngoài tại tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về  thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định  của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho  các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh; báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban  công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định. 

b) Quản lý các hoạt động quan hệ hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại  không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài  tại tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương  trong vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của  các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 

c) Phối hợp thẩm định các chương trình, dự án và các khoản viện trợ không  hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức phi chính phủ nước  ngoài, bảo đảm yêu cầu về chính trị đối ngoại. 

d) Tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức phi  chính phủ nước ngoài hoạt động tại tỉnh trong trường hợp được Bộ Ngoại giao phân  cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu (nếu có). 

đ) Là phòng thường trực tham mưu cho Sở xây dựng các chương trình kế hoạch  và thực hiện vai trò, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ trong Ban Công tác phi chính phủ nước  ngoài của tỉnh. 

2.5. Tham mưu các nội dung liên quan đến công tác đối ngoại Đảng trình Tỉnh  ủy thông qua Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; tham mưu về công tác đối ngoại nhân  dân, quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động chính của hội cấp tỉnh được  giao cho Sở Ngoại vụ. 

2.6. Tham mưu Sở quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật đối với các  doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi  chính phủ thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở. 

IV. Một số quy định chung 

1. Văn phòng và các phòng hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, đề  xuất triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, tổ chức thực hiện các văn  bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

2. Soạn thảo các đề án, quy chế, chủ trì xây dựng quy chế phối hợp với các  ngành có liên quan thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công theo sự chỉ đạo của  Lãnh đạo Sở.

  3. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu  hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn, nghiệp  vụ trong lĩnh vực được phân công; viết bài lên Cổng thông tin điện tử Sở. 

4. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột  xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của Văn phòng và  phòng chuyên môn được giao theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở và thực hiện các nhiệm  vụ khác theo sự phân công, điều động của lãnh đạo Sở. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật cho Sở Ngoại vụ theo  chức năng nhiệm vụ của Văn phòng và phòng chuyên môn. 

IV. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Phục vụ Đối ngoại tỉnh

1. Chức năng

Tổ chức, thực hiện các dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực đối ngoại nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Tổ chức dịch thuật các văn bản, tài liệu từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài và ngược lại; cung cấp phiên dịch cho các đoàn ra nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh, góp phần mở rộng các mối quan hệ hợp tác, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương; hỗ trợ xây dựng chương trình và tổ chức các chuyến đi khảo sát thị trường, tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế, văn hóa cho các đoàn của tỉnh ra nước ngoài và các đoàn của nước ngoài đến tỉnh.

2.2. Tư vấn thủ tục đầu tư, thủ tục xuất nhập cảnh, cung cấp dịch vụ làm hộ chiếu, visa, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch vụ hợp tác xuất khẩu lao động, du học và các dịch vụ có yếu tố nước ngoài khác.

2.3. Tuyển chọn, cung ứng và quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại tỉnh Quảng Trị.

2.4. Hỗ trợ dịch vụ thuê nhà, tư vấn, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức nước ngoài đặt văn phòng đại diện, văn phòng dự án trên địa bàn tỉnh.

2.5. Tổ chức, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2.6. Tư vấn pháp luật về đối ngoại, công tác phi chính phủ nước ngoài… cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu

2.7. Phối hợp thực hiện tư vấn, thực hiện các dự án, các khoản viện trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2.8. Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ phục vụ các tổ chức cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

2.9. Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của nhà nước và nghĩa vụ khác theo luật định.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Ngoại vụ giao.

]]>

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ