Cơ cấu, tổ chức - Sở Ngoại Vụ

Cơ cấu tổ chức

Ban Giám đốc

Giám đốc: Nguyễn Triều Thương
- Điện thoại: (0233) 3554696
- Di động: 0942 121 909
- Email: nguyentrieuthuong@quangtri.gov.vn

 Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Biên 
- Điện thoại: (0233) 3555973
- Di động: 0913 485 929
- Email:nguyenvanbien@quangtri.gov.vn, bienqtdofa@gmail.com

Phó Giám đốc: Thái Hữu Liêu

- Điện thoại: (0233) 3555977
- Di động: 0905 086 686
- Email:thaihuulieu@quangtri.gov.vn, huulieuqtdofa@gmail.com


Văn phòng sở

Chánh Văn phòng: Lê Thị Thúy Hằng
- Điện thoại: (0233) 3555970
- Di động: 0982 354 364
- Email: lethithuyhang@quangtri.gov.vn, hanghong1860@yahoo.com

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Đình Ân
- Điện thoại: (0233) 3550383
- Di động: 0963 006 357
- Email: nguyendinhan@quangtri.gov.vn, bamewin@gmail.com

Phòng Hợp tác quốc tế 

Trưởng phòng: Hoàng Thị Phương Dung 

- Điện thoại: (0233) 3854745
- Di động: 0982 002 311
- Email: hoangthiphuongdung@quangtri.gov.vn, h.phdung@gmail.com

Phòng Biên giới - Lãnh sự

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ánh Tuyết

- Điện thoại cơ quan: (0233) 3852439

- Di động: 0914 178 111

- Email: nguyenthianhtuyet@quangtri.gov.vn, tuyetdofa@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tuấn

- Điện thoại cơ quan: (0233) 3555976

- Di động: 0915 360 456

- Email: nguyenvantuan1@quangtri.gov.vn; tuannguyen.vn.qt@gmail.com

Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Quảng Trị

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Đức Hạnh

- Di động: 0982929129

 

]]>

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ