Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Sinh hoạt chào cờ tháng 7/2022 chủ đề "Tăng cường công tác CCHC"

04-07-2022 20:31

Tại Lễ Chào cờ đầu tuần tháng 7/2022, Sở Ngoại vụ đã tổ chức tọa đàm, thảo luận đánh giá công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời phổ biến một số nội dung đã tiếp thu tại Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh Quảng Trị năm 2021 cho công chức, người lao động cơ quan quán triệt, thực hiện. 

Trong 06 tháng đầu năm, Sở Ngoại vụ đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương, địa phương. Xác định đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội là một trong 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2020-2025. Sở Ngoại vụ đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội tại địa phương;  tập trung nhiệm vụ Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

Theo đánh giá, công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022, đã được các phòng, đơn vị quan tâm triển khai toàn diện trên 6 nội dung, trong đó tập trung triển khai công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cơ bản đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Tổ chức bộ máy của cơ quan đã được đề xuất sắp xếp, tổ chức theo hướng thu gọn đầu mối, bảo đảm tinh gọn, hợp lý. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngày càng được nâng lên, khả năng xử lý, giải quyết công việc ngày một tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý, điều hành đã góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đảm bảo việc thực hiện cập nhật kết quả giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa; đảm bảo số hóa thành phần hồ sơ; 100% TTHC đã được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Sở Ngoại vụ sẽ tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính, trong đó thực hiện quyết liệt, phấn đấu về đích, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh.

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ